அலசல், புத்தகம், விமர்சனம்.

Friday, 26 July 2013

பாட்டு குதிரடா ... பட்டு குதிரடா...

காதல் பட்டு குதிரடா , நான் பச்ச குதிரட ,
இங்க  தாண்டி தாண்டி தான் முத்தேடுகிறன்டா
நெஞ்சம் வேறுட அதில் வஞ்சம் நூறுட
காதல் காட்டி காட்டியே இங்க கூத்தடிகிறண்டா

காசு ஆறுட அந்த காலம் வேறுட
கண்ணா மூடித்தான் இங்க களவுனடத்துடா
நேசமில்லட  ஊரில்   பாசமில்லட
வேஷம் போட்டுதான் இங்க வாழ்க ஓட்டுடா
டப்பு உண்டுன்னா  இங்க மப்பு காணுண்ட
மனசமாத்தி தான் அது மாய காட்டுண்டா


காதல் பட்டு குதிரடா , நான் பச்ச குதிரட ,
இங்க  தாண்டி தாண்டி தான் முத்தேடுகிறன்டா


பூவிருகுதட அதில் தேனிருக்குதட
தேடி  போனாதான் முள்ளிருகுதடா
குருவி இல்லடா  இங்க குப்பயுண்டுட
மன ஊடலில்லட சரி கூடலுண்டுடா


காதல் பட்டு குதிரடா , நான் பச்ச குதிரட ,
இங்க  தாண்டி தாண்டி தான் முத்தேடுகிறன்டா


குப்பதொட்டிட அதில்  சப்பு கொட்டுண்ட
கூடிவந்து குட்டி எல்லாம் கூத்து கட்டுண்டா


                                                                                                                                        Teamwork 

                                                                  city chance 

No comments:

Post a Comment